CCNA1

CCNA 1 – Osnove umrežavanja

CCNA1 je prvi od četiri kursa. Predstavlja uvod u oblast računarskih mreža, a akcenat je stavljen na mrežnu terminologiju, protokole, LAN, MAN, OSI modele, kabliranje i alate za pravljenje i proveru kablova, Ethernet, IP adresiranje i mrežne standarde.

Cilj ovog kursa je savladavanje osnova funkcionisanja računarskih mreža i umrežavanja.

Pregled tema obrađenih u CCNA1:

 • 1. Explore the Network
 • 2. Configure a Network Operating System
 • 3. Network Protocols and Communications
 • 4. Network Access
 • 5. Ethernet
 • 6. Network Layer
 • 7. IP Addressing
 • 8. Subnetting IP Networks
 • 9. Transport Layer
 • 10. Application Layer
 • 11. Build a Small Network

Očekuje se da polaznici ovog kursa u toku trajanja ovog kursa, kroz pobrojane teme, savladaju teoretska i praktična znanja koja se ogledaju u sledećem:

 • teoretska znanja:
  • detaljno razumevanje rada računarskih mreža
  • uloga mrežnih protokola
  • detaljno poznavanje OSI i TCP-IP mrežnih modela i protokola svih slojeva
 • praktična znanja:
  • pravljenje mrežnih kablova i kabliranje mreže
  • planiranje i projektovanje IP adresne šeme
  • osnovna podešavanja rutera i sviča
  • implememntacija male lokalne mreže, od pravljenja kablova do podešavanja svih uređaja

Primer zadatka koji polaznici rešavaju i praktično implementiraju na opremi u učionici na praktičnom delu ispita na kraju ovog kursa je prikazan na slici ispod.

primer zadatka za prakticni deo ispita

Primer ispitnog zadatka