FAQ

Najčešće postavljana pitanja

Šta mogu da očekujem od Cisco kurseva?
Zašto Cisco u nazivu kurseva?
Šta predstavlja jedan Cisco kurs, šta je kompletan CCNA program?
Da li je neophodno sukcesivno pohađanje kurseva?
Koje predznanje je potrebno da bi se uspešno pratio kurs?
Na kom su jeziku materijali i ispit?
Koliko traje jedan kurs?
Koje su obaveze polaznika na nedeljnom nivou u okviru jednog kursa?
U kojim terminima se izvodi nastava?
Da li se na kraju kursa polaže ispit?
Šta se dobija na kraju kursa?
Kada počinje sledeći kurs?
Koje se teme obradjuju na CCNA kursevima?

Šta mogu da očekujem od Cisco kurseva?

Cisco kursevi su osmišljeni i kreirani tako da polaznici dobiju odličnu teoretsku osnovu iz računarskih mreža, i uz to provedu značajno vreme vežbajući na realnoj opremi u učionici Cisco akademije. Više od polovine časova je predviđeno za praktičan rad na opremi. Polaznici su nakon kurseva osposobljeni da detaljno poznaju principe rada računarskih mreža i protokola, i uz to se odlično snalaze u implementaciji i održavanju mreža. Polaznicima nakon završenih kurseva nije potrebna dodatna obuka, već odmah mogu uspešno raditi na mestu mrežnog administratora.

Zašto Cisco u nazivu kurseva?

Cisco je najveća i najpoznatija kompanija na tržištu aktivne mrežne opreme. Kao takva, ova kompanija zadire i u oblast obrazovanja. Naravno, ona formalno prepoznaje uspešno završene obuke izdavanjem diploma. Bez obzira što u potpisu kurseva stoji “Cisco”, velika većina principa i protokola su standardizovani i postoje kod svakog proizvođača mrežne opreme. To znači da su kursevi koncipirani tako da budući mrežni administratori mogu raditi sa bilo kojom mrežnom opremom.

Šta predstavlja jedan Cisco kurs, šta je kompletan CCNA program?

Cilj Cisco CCNA programa je obuka budućih administratora mreža i savladavanje teoretskih znanja i praktičnih veština za planiranje, projektovanje, implementaciju, konfiguraciju i održavanje mreža. CCNA program je celovit i sveobuhvatan, i kao takav zahteva dosta vremena za savladavanje. Zbog lakšeg savladavanja gradiva kompletan CCNA program je podeljen u tri sukcesivna kursa. Kursevi su zaokružene celine sa vrlo jasnim ciljevima i ishodima, ali su raspoređeni tako da se nadovezuju jedan na drugi. Prvi kurs zaokružuje neophodna teoretska i praktična znanja za detaljno razumevanje principa rada računarskih mreža i protokola. Drugi kurs proširuje to znanje i uvodi koncepte koji se koriste kod današnjih mreža veličine od oko par stotina računara. Takođe se u okviru ovog kursa obrađuju i tehnike povezivanja lokalnih mreža na internet. Poslednji u nizu, treći kurs zaokružuje kompletan program i uvodi koncepte i protokole za međusobno povezivanje udaljenih mreža.

Da li je neophodno sukcesivno pohađanje kurseva?

Da. Kandidati se zvanično prijavljuju na Cisco sistem, gde se i prati napredovanje kandidata. Uslov za upisivanje na naredni kurs je uspešno završen prethodni kurs.

Koje predznanje je potrebno da bi se uspešno pratio kurs?

Za uspešno praćenje i savladavanje kurseva potrebno i dovoljno je generalno poznavanje tehnike i rada na računaru. Prvi kurs počinje sa osnovnim konceptima i, mada brzo napreduje kroz materiju, postepeno i postupno uvodi polaznika u problematiku rada, u implementaciju i administraciju računarskih mreža.

Na kom su jeziku materijali i ispit?

Literatura koja se koristi na kursu je na engleskom jeziku. Literatura uključuje online materijale u vidu skupa lekcija, mada se može reći i “u vidu interaktivne multimedijalne online knjige”, uputstva za izradu laboratorijskih vežbi koja su dostupna uz svaku lekciju, i online testove. Jezik koji se koristi je “tehnički enngleski”, koji većina polaznika bez problema prati. Nije neophodno detaljno poznavanje gramatike engleskog jezika i veliki vokabular da bi se pratila suština izlaganja. Naravno, sva predavanja koja prate literaturu su na srpskom, pa osnovna namena literature nije samostalno savladavanje gradiva, nego rekapitulacija i obnavljanje gradiva pređenog na predavanjima, na srpskom. Olakšavajuća okolnost je i ta da većina termina koji se koriste nema adekvatan prevod na srpski jezik, nego se koriste engleski termini u izvornom obliku. Što se polaganja testova na engleskom tiče, za vreme izrade testova prisutni su instruktori koji mogu pružiti svu neophodnu pomoć i dati potrebne prevode.

Koliko traje jedan kurs?

Svaki od tri kursa iz CCNA programa traje 15-16 nedelja, tj. oko 4 meseca. Od toga, 11-12 nedelja je predviđeno za savladavanje gradiva, a ostalo vreme je predviđeno za polaganje ispita. Obično se nakon završetka kursa planira jedna do dve nedelje za obnavljanje gradiva, a nakon toga jedna nedelja za polaganje praktičnog dela ispita, i jedna nedelja za polaganje završnog ispita.

Koje su obaveze polaznika na nedeljnom nivou u okviru jednog kursa?

Uobičajena dinamika rada je jedna lekcija (tj. oblast, modul) nedeljno. To podrazumeva angažovanje od 4 časa aktivne nastave nedeljno. Prva dva časa predviđena su za predavanja, tj. teoretsku obradu teme, a druga dva časa su predviđena za vežbanje na mrežnoj opremi u učionici i implementaciju konkretnih mreža i rešenja.
Iz iskustva, dinamika od jedne oblasti nedeljno, tj. 4 časa aktivne nastave najviše odgovara većini polaznika. Mada, ukoliko polaznicima više odgovara i ukoliko se unapred dogovori, ova dinamika se može promeniti, tj. ubrzati ili usporiti po želji polaznika. Dinamiku je moguće promeniti u toku trajanja kursa, ukoliko se za to javi potreba.

U kojim terminima se izvodi nastava?

Obično se nastava izvodi radnim danom u popodnevnim terminima (najčešće u terminu od 16 do 20 sati za klasičnu nastavu). Tačan dan održavanja nastave se dogovara sa polaznicima na prvom zakazanom terminu na početku kursa tako da odgovara svim polaznicima. Na zahtev većine polaznika, ukoliko se tako dogovori sa svim polaznicima, nastava se može izvoditi i pre podne.

Da li se na kraju kursa polaže ispit?

Da. Za uspešan završetak kursa potrebno je položiti praktični deo ispita i završni ispit. Praktični deo ispita i završni ispit su nezavisni ispiti i polažu se u različitim danima. Praktični deo ispita podrazumeva praktičnu implementaciju zadate mreže na opremi u učionici. Zadatak se dobija od instruktora. Zadatak je na srpskom jeziku. Zavisno od kursa, kandidati za implementaciju rešenja zadatka na opremi imaju na raspolaganju od 2 do 4 sata. Tipični primeri zadtaka za praktični deo ispita mogu se naći na ovom sajtu u delu sa temama koje se obrađuju u okviru pojedinih kurseva (CCNA1 do CCNA3 u meniju ovog sajta). Završni ispit se polaže u učionici Cisco akademije na Elektronskom fakultetu. Završni ispit sastoji se od testa sa 50-60 pitanja, koji se radi online na Ciskovom sajtu. Test je na engleskom jeziku. Bez obzira što je test na engleskom jeziku, prosečno znanje engleskog jezika je dovoljno. Rečenice su kratke, jasne, i tehnički orjentisane.

Šta se dobija na kraju kursa?

Svaki polaznik koji uspešno završi kurs dobija diplomu od Ciska, potpisanu od strane instruktora i overenu na Elektronskom fakultetu. Za svaki kurs se dobija posebna diploma. Diplome su na engleskom jeziku, i pored osnovnih podataka i podataka o kursu sadrže i taksativno pobrojana znanja kojima kandidat vlada posle završenog kursa.

Kada počinje sledeći kurs?

Da biste se informisali o početku sledećeg kursa pozovite 018/529-603.